Mobilet BENDROS TAISYKLĖS

1. Sąvokos; 

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.mobilet.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra MB „Mercurus“, įmonės kodas 304892247, PVM: LT100013261111, adresas korespondencijai – Elektrinės g. 9, Elektrėnai., Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@mobilet.lt. 

1.2. Pirkėjas: 

1.2.1. Veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2. Nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;  

1.2.3. Juridinis asmuo. 

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis. 

1.4. Pardavėjas turi teisę keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. Naujos Taisyklės įsigalioja jas paskelbus www.mobilet.lt svetainėje. 

2. Bendrosios nuostatos: 

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės 

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.  

2.3. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu mobilet.lt susijusios sąlygos. 

3. Asmens duomenų tvarkymas 

3.2. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą , taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems mobilet.lt ir visoms pirkimo-pardavimo sutartims, sudaromoms su Pardavėjais iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos šiame punkte aptarta tvarka nuo jų paskelbimo www.mobilet.lt  

3.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@mobilet.lt arba paskambinus numeriu  8(607) 038 16 Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas). 

3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. 

3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų. 

3.6. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 3 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Po šio laikotarpio kliento duomenys yra nedelsiant (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo. 

4. Taisyklių keitimas 

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.mobilet.lt interneto parduotuvėje. 

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.mobilet.lt

4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti. 

4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija. 

5.  Pirkėjo įsipareigojimai ir teises 

5.1. Pirkėjas, naudodamasis mobilet.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų mobilet.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.  

5.2.  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes mobilet.lt Taisyklių nustatyta tvarka.  

5.3.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

5.4.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

5.5.  Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka. 

5.6.  Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, mobilet.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

5.7. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje Parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus terminus. 

5.8. Pirkėjas gavęs brokuotą prekę privalo apie tai pranešti Pardavėjui per 1 (vieną) darbo dieną. 

6.  Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai 

6.1. Pardavėjas ir mobilet.lt turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas. 

6.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informacij1.  

6.3. Pardavėjas ir mobilet.lt įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, mobilet.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka. 

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas bei priimti Pirkėjo grąžinamas prekes. 

6.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas. 

7.  Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 

7.1.  Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų: 

7.1.1 Per mobilet.lt elektroninės parduotuvės svetainę; naudojantis elektronine bankininkyste; 

7.1.2. Atsiėmimo metu fizinėje parduotuvėje grynais pinigais arba banko kortele.  

7.2.  Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas. 

7.3.  Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros gali būti  pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. 

8.    Prekių pristatymas 

8.1.    Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme.  

8.2.    Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą: 

8.2.1.    Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. 

8.2.2.    Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui. 

8.3.    Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių: 

8.3.1.    Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrio per 5 darbo dienas. 

8.3.2.  Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). 

8.4.  Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Mobilet Parduotuvėje ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, reikia pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). 

8.5.  Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą arba į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą: 

8.5.1. Omniva paštomatuose arba LP EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos. 

8.5.2. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti.  

8.5.3. Siunta iš LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją, kad prekę galima atsiimti. 

8.6. Kai Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui  prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir administracinį mokestį, jeigu buvo taikomas. 

9. Baigiamosios nuostatos 

9.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

9.2.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.  

9.3 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – www.vvtat.lthttp://www.vvtat.lt//index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/;